Ανακοίνωση ΠΑΕ ΟΦΗ 1925

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

     Της  Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925» 

Για άσκηση δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της «Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925»  στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.  

  

       Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ  ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ., 139787860000 ανακοινώνει ότι, στην πρώτη επαναληπτική ετήσια τακτική  Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις   16/03/2020 αποφασίστηκε ομόφωνα, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μέχρι του ποσού των επτακοσίων ενενήντα εννιά χιλιάδων οκτακοσίων (799.800,00) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζόμενων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης τριάντα (30) Ευρώ ανά μετοχή, των οποίων η αξία κτήσης ορίζεται στα τριάντα τρία (33) Ευρώ ανά μετοχή και την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα  (26.660) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δυνατότητα μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 5 του καταστατικού της εταιρείας και του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και τη μετέπειτα τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της. Η διάθεση των μετοχών θα γίνει με ιδιωτική εγγραφή με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζόμενων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, (με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του καταστατικού «περί μερικής κάλυψης του μετ. κεφαλαίου). Για την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ισχύουν και τα κάτωθι:  1. Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, θα εγγράφονται για μια (1) νέα μετοχή από αυτές που θα εκδοθούν λόγω της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών. Η αξία κτήσης μίας μετοχής με ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ ορίζεται στην τιμή των τριάντα τριών ευρώ  (33) ευρώ προκειμένου να καλυφθεί το ποσοστό 10%  του μετοχικού κεφαλαίου που θα προέλθει από την αύξηση αυτή και θεωρείται ότι καλύπτει αυτοδικαίως  το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωματείο, Α.Σ. ΟΦΗ, το οποίο και θα λάβει δύο χιλιάδες εξακόσιες εξήντα έξι (2.666) μετοχές. Η αξία των μετοχών που εκδίδονται θα καταβληθούν από τους εγγραφόμενους για την κάλυψη κεφαλαίου της αύξησης μετόχους κατά το λόγο του αριθμού των αποκτώμενων από καθένα από αυτούς μετοχών ταυτόχρονα με την καταβολή της αξία των μετοχών αυτών. Ήτοι η αξία κτήσης μίας μετοχής με ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ θα είναι τριάντα τρία  (33) ευρώ   

2. Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμά τους προτίμησης στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους είναι η 01/04/2020 και η δε προθεσμία για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου  είναι η 02/04/2020.  Επίσης, οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα προσκομίζουν τις μετοχές τους,  το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας,  και θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται, στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό  5761083401825 (Όψεως Εταιριών) – ΙΒΑΝ:  GR0501727610005761083401825, παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη. 

3. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας (02/04/2020) και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με το Νόμο, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε σε τρίτους έως τις 02/04/2020.  

4. Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τις μετοχές τους από τα γραφεία της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, με την προσκόμιση του δελτίου της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της σχετικής απόδειξης της Τράπεζας. Μπορούν  επίσης να παραλάβουν τις μετοχές με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.  

  

                                            Ηράκλειο,  17 Μαρτίου 2020  

 

Με εντολή Δ.Σ. 

Ο Προέδρος 

Μιχαήλ Μπούσης